Noworoczny zwyczaj ?? nigdy nie po??yczaj

Nowy rok to czas szczeg??lny i bardzo magiczny. W to co wierzono i co wyprawiano z tego powodu, przechodzi? mo??e ludzkie poj?cie, a zw??aszcza poj?cie niedowiarka, kt??ry nie wierzy w magi? nowego roku.

Przede wszystkim, funkcjonowa??o i nadal si? z tym spotykamy, powiedzenie, ??e ca??y rok b?dzie taki, jaki jest nowy rok, a raczej pierwszy dzie?? nowego roku. Jest to czas szczeg??lny, zw??aszcza dla tych wierz?cych, bo oni musz? si? mie? na baczno??ci dos??ownie w ka??dym momencie.

Po pierwsze, taki cz??owiek musi, ale to koniecznie musi, by? mi??y dla innych tego dnia. I cho?by przez ca??y rok by?? najgorszym gburem, teraz musi by? mi??y. Inni dla niego tez musz? by? mili, bo je??li s? mili dzi??, czyli w nowy rok, to przez ca??y rok ludzie b?d? mili dla takiego gbura.

Kolejna wa??na rzecz: ka??dy le?? czy nie le??, musi wcze??nie wsta?. Je??li wstanie zbyt p????no, oj, to ??le, bo mo??e okaza? si?, ??e jego zwyczajem si? stanie, zbyt p????ne wstawanie. W mowy rok trzeba by? mi??ym, u??miecha? si? ?? ca??y rok nas czeka taki, jaki spotka?? nas pierwszy dzie?? w roku. Dlatego, lepiej uwa??aj, przygotuj si? doskonale do tego dnia. Aha, i jeszcze jedna wa??na, ach, jaka?? to wa??na dla Polak??w rzecz: w nowy rok nie mo??esz mie? u nikogo ??adnych d??ug??w. Je??li je masz, b?dziesz je mia?? przez ca??y rok.

Poza tym, skoro nowy rok ma by? ca??y taki jaki pierwszy dzie?? nowego roku, pami?taj, nie po??yczaj od nikogo pieni?dzy. Chyba, ??e chcesz uton?? w d??ugach. Ale tego ??aden Polak nie chce. B?dzie wi?c mi??y, radosny, b?dzie si? u??miecha?? w nowy rok, b?dzie sk??ada?? innym ??yczenia. Prawdziwa magia nowego roku, prawdziwa magia.
mks

hastagi na stronie:

#noworoczne zwyczaje w szwecji #zwyczaje noworoczne w szwecji #zwyczaje sylwestrowe w szwecji #noworoczne zwyczaje w polsce i szwecji

Authors
Tags , , , , , ,

Related posts

Top