Zwyczaj ubierania choinki

Zwyczaj ubierania choinki

autorem artyku??u jest Artur Moczulski


Jeszcze w czasach poga??skich w??r??d plemion germa??skich rozpowszechni?? si? nietypowy zwyczaj. Chodzi ubieranie choinki. Ludzie wierzyli w wyj?tkowe cechy jod??y. M??wiono, i?? je szpilki zabezpieczaj? przed zjawami, piorunami i chroni? od chor??b. Gdy nadchodzi??y dni przesilenia, a dzie?? by?? d??u??szy ni?? wcze??niej, ludzie ??wi?towali zwyci?stwo ??ycia nad ??mierci?. Czcili to zawieszaj?c pod sufitem drzewko iglaste ?? jemio???, jod???, ??wierk lub sosn?.W regionach cieplejszych, ludzie korzystali z dost?pnych dla nich ro??lin wiecznie zielonych. By??y to na przyk??ad jemio??a, bluszcz czy laur. Wykorzystywano je, gdy przygotowywano si? do ??wi?t zwi?zanych z bogiem urodzaju.1138596_deerNajstarszy fakt historyczny m??wi, i?? ju?? w 1419 r. przyozdabiano choinki na ??wi?ta Bo??ego Narodzenia. Historia ta dotyczy piekarzy z Fryburga, kt??rzy umie??cili ??wi?teczn? choink? w szpitalu ??wi?tego Ducha. Wtedy, do ozdabiania drzewka wykorzystano produkty spo??ywcze. Choinka ubrana by??a w jab??ka, pierniki itp.Mniej wi?cej, w XVI w. ubieranie ??wi?tecznego drzewka sta??o si? popularne w cechach i innych stowarzyszeniach. Zacz?to robi? to tak??e w takich miejscach jak szpitale czy domy starc??w.W niekt??rych cz???ciach Europy, zwyczaj wykorzystywania choinek w ??wi?tach sta?? si? tak powszechny, i?? problem wycinania las??w pojawi?? si? jeszcze w ??redniowieczu. W r????nych krajach zastosowano odpowiednie ??rodki, aby chroni? lasy przed zupe??nym wyniszczeniem.Do Polski choinki przyw?drowa??y z Niemiec, gdzie zwyczaj ten by?? wyj?tkowo popularny. Sta??o si? to jeszcze w XVIII w.Dzi?? zwyczaj ubierania choinki w trakcie ??wi?t Bo??ego Narodzenia jest znany praktycznie na ca??ym ??wiecie. Choinki stawia si? praktycznie wsz?dzie, pocz?wszy od dom??w i mieszka??, a ko??cz?c na centrach handlowych. W Polsce praktycznie w ka??dym gospodarstwie domowym znajduje si? chocia?? jedna choinka podczas ??wi?t Bo??ego Narodzenia.

Choinki Mardman-Szyma??ski


Artyku?? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#tradycja ubierania choinki #zwyczaj ubierania choinki #ubrane choinki #ubieranie choinki #ubieranie choinki tradycja #jak ubrać choinkę zdjęcia #jak ubrać choinkę 2011 #choinka w różnych krajach #tradycje ubierania choinki #ubieranie choinki zwyczaj

Authors
Tags ,

Related posts

2 Comments

  1. Dawid said:

    Choinke ubiera sie w Świento Borzego Narodzenia i morzna ubra drzewa takie jak sosne,śierk,jodłę i jemiołę

Comments are closed.

Top