??ycie sportowe w PRL, Krzysztof Szujecki – dzieje polskiego sportu w latach 1944-1989

??ycie sportowe w PRL – Krzysztof Szujecki

Cena detaliczna: 29,90
Wydawca: Bellona
EAN 9788311132252
256 stron
format 145×205 mm
oprawa mi?kka

Niniejsza ksi???ka stanowi kontynuacj? ??ycia sportowego w Drugiej Rzeczypospolitej i prezentuje skomplikowane, ale naznaczone sukcesami, o jakich dzi?? mo??emy tylko pomarzy?, dzieje polskiego sportu w latach 1944-1989.

W opracowaniu ukazano ponur? rzeczywisto??? pierwszych lat powojennych, nast?pnie ??mudn? drog? do zr??wnania si? poziomem z mi?dzynarodow? elit?, kt??ry uda??o si? utrzyma? do ko??ca lat siedemdziesi?tych. W ko??cowym rozdziale opisano ostatni? dekad? Polski Ludowej, w tym letnie igrzyska 1988 roku, kt??re oceniaj?c lokat? w klasyfikacji punktowej zako??czy??y si? dla naszego sportu gorzej ni??… olimpiada w 1956 roku.

Skoncentrowano si? na odtworzeniu klimatu zawod??w, zakulisowych rozgrywek, pozasportowych problem??w, z jakimi borykali si? zawodnicy oraz fachowej analizie ich wyst?p??w i uzyskanych wynik??w. W ksi???ce pojawiaj? si? ciekawostki, anegdoty, cytaty ze znanych postaci uczestnicz?cych w ??wczesnym ??yciu sportowym, trener??w, dzia??aczy oraz przede wszystkim liczne wypowiedzi sportowc??w – jej g????wnych bohater??w.

Authors
Top