Pi?kna bestia, Alberto Vazquez-Figueroa, Powie??? o Irmie Grese.

Pi?kna bestia – Alberto Vazquez-Figueroa

Cena detaliczna: 34,90
Wydawca: Bellona
EAN 9788311132306
216 stron
format 145×205 mm
oprawa mi?kka

Powie??? o Irmie Grese, jednej z najbardziej okrutnych i krwawych kobiet w historii ??wiata.

Irme, nadzorczyni blok??w ??e??skich w kilku obozach koncentracyjnych, odpowiada za ??mier? kobiet. Wi???niowie nazywali j? anio??em ??mierci, pi?kn? besti? czy j?dz? z Belsen. By??a perwersyjn? sadystk?. Po wojnie zosta??a os?dzona i skazana na kar? ??mierci w wieku zaledwie 22 lat.

Jej histori? opowiada kobieta, kt??ra, maj?c 12 lat, zosta??a seksualn? niewolnica Grese:

Po zako??czeniu wyst?pieniapodesz??a do niego elegancka staruszka. Kiedy?? musia??a by? wyj?tkow? pi?kno??ci? i do tej pory zachowa??a cz???? dawnej urody . S??ucha??a wyk??adu ze szczeg??ln? uwag?, a teraz zbli??y??a si?, aby wr?czy? wizyt??wk?, na tyle kt??rej widnia??y napisane na czerwono i podw??jnie podkre??lone s??owa “Pi?kna bestia”.

– By??am jej niewolnic?, a oto dow??d – powiedzia??a, odchylaj?c nieco sukienk?, aby pokaza? ma??y tatua?? na ramieniu. – Je??li chce pan zna? szczeg????y, prosz? do mnie zadzwoni?.

Authors
Top