O??wiadczyny: trudna rzecz!

O??wiadczyny: trudna rzecz!

autorem artyku??u jest Andrzej Graca


W ??yciu ka??dego m???czyzny, jak mawia?? m??j ojciec, przychodzi w ko??cu moment, kiedy musi si? ustatkowa?. Je??li zastanawiasz si?, jak si? o??wiadczy?, co trzeba zrobi?, ??eby nie wyj??? na prostaka podczas o??wiadczyn, to przeczytaj ten artyku??.Wizyta u rodzic??w narzeczonej

792844_bridegroomTo naturalnie jest dobry obyczaj i robi ogromne wra??enie na rodzicach narzeczonej. Teraz mo??e ten zwyczaj jest rzadko praktykowany, ale godny polecenia.Je??li przyjdziesz do rodzic??w Twojej dziewczyny w garniturze i poprosisz o r?k? ich c??rk?, to zrobisz na nich piorunuj?ce wra??enie. Nawet, je??li nie mieli o Tobie wcze??niej dobrego zdania, to dzi?ki takiemu post?powaniu mog? Ci? nawet polubi?. 🙂 Jak jeszcze porozmawiasz z nimi, jakie s? Twoje plany na przysz??o???, to b?d? tym wniebowzi?ci!Oczywi??cie, nie zapomnij wspomnie?, ??eby nic nie m??wili o Twoich planach o??wiadczyn ich c??rce. Bo ca??a rzecz w tym, ??eby Twoja narzeczona nie wiedzia??a, ??e zamierzasz si? jej o??wiadczy?. To ma by? niespodzianka! W ko??cu cz??owiek o??wiadcza si? tak na prawd? jeden raz i p????niej wspomina to ca??e ??ycie…W poszukiwaniu w??a??ciwego pier??cionka…Jak w tajemnicy przed dziewczyn? znale??? dla niej odpowiedni pier??cionek? Trzeba pos??u??y? si? jakim?? podst?pem. Mo??na “??wisn??” jaki?? pier??cionek swojej dziewczynie i pokaza? go jubilerowi. Mo??na wtajemniczy? we w??asne plany siostr? narzeczonej i ona nam pomo??e. Mo??na porozmawia? z matk? dziewczyny. Zawsze jest jaki?? spos??b.Poszukiwanie w??a??ciwego pier??cionka nie jest spraw? ??atw?. Jak ju?? odwiedzisz z pi??dziesi?t sklep??w z bi??uteri?, oka??e si?, ??e w sklepie, kt??ry odwiedzi??e?? na pocz?tku swojej “wyprawy”, maj? naj??adniejsze pier??cionki. Ale c????! Chyba trzeba si? przej??? po wszystkich tych “pi??dziesi?ciu” punktach jubilerskich, ??eby mie? satysfakcj?, ??e wybra??o si? ten najlepszy pier??cionek.Obsypa? j? kwiatami…Pier??cionek masz. Co dalej? Trzeba by kupi? kwiaty. Ale jakie, ile? ?amiesz sobie g??ow?. Najlepiej i??? do porz?dnej kwiaciarni i porozmawia? z osob?, kt??ra uk??ada bukiety. Dobre kwiaciarki s? na wag? z??ota. Opr??cz tego, ??e doradz?, jakie kwiaty kupi?, to jeszcze s? w stanie podsun?? ciekawe pomys??y na same o??wiadczyny: jak wr?czy? kwiaty i pier??cionek, co powiedzie?…Kochanie, czy spotykasz si? z kim?? innym?Jeste?? tak zaabsorbowany poszukiwaniem pier??cionka i kwiat??w, ??e wzbudza to podejrzenia u przysz??ej narzeczonej. Twoja tajemniczo??? niepokoi j?. Mog? pa??? trudne pytania: “Czy masz kogo?? innego?”, “Gdzie si? szwendasz?”. 🙂 Trzeba j? delikatnie wywie??? z b???du: “Kochanie, chc? Ci sprawi? niespodziank?. Nie pytaj, o co chodzi, bo nie b?dzie wtedy niespodzianki…” Albo powiedzie? co?? innego w tym stylu, ??eby j? uspokoi?.

??Ten? dzie??…No i przychodzi w ko??cu moment, kiedy trzeba “to” zrobi?. Zanim wpad??e?? na ten w??a??ciwy spos??b, by si? “jej” o??wiadczy?, w Twojej g??owie roi??o si? od szalonych pomys????w. Chcia??e?? zaanga??owa? w swoje o??wiadczyny stra?? po??arn?. Znajomy stra??ak mia?? Ci? na wysi?gniku wozu stra??ackiego podnie??? do okna wybranki. Tam mia??e?? wyzna? jej dozgonn? mi??o???. Ale odrzuci??e?? ten pomys??, jako nierealny. S?siedzi, nie wtajemniczeni w Twoje plany, mogliby wezwa? policj?, albo mog??aby wybuchn?? w??r??d nich jaka?? panika, ??e si? gdzie?? pali.Inny pomys?? r??wnie?? by??by trudny do wykonania. Mo??na by by??o zaanga??owa? koleg?, kt??ry lata samolotami, ??eby przelecia?? po niebie z Twoim wyznaniem mi??osnym. Ale to rodzi??oby kolejne trudno??ci: zgrania wszystkiego w czasie, no i pogody. Jakby la?? deszcz, to nic by nie by??o wida?… Hm, ten pomys?? r??wnie?? odrzuci??e?? jako nierealny.A?? w ko??cu stan???o na tym: przystroi??e?? pok??j kwiatami, gdzie mia??e?? si? o??wiadczy?. Zapali??e?? ??wiece. Przygotowa??e?? dwa wiklinowe kosze: jeden z bukietem kwiat??w, drugi ze s??odyczami i jab??kiem. Ona ju?? domy??la??a si?, co jest grane. Przyprowadzi??e?? j? do tak przystrojonego pokoju. Wr?czy??e?? jej bukiet kwiat??w w wiklinowym koszu. A potem powiedzia??e??, ??e to nie koniec niespodzianek.Najwspanialsze jab??ko na ??wiecie!Wr?czy??e?? jej kosz ze s??odyczami i z jab??kiem. Ona zdziwiona zacz???a przegl?da?, co jest w ??rodku. Wzi???a jab??ko do r?ki. Wcze??niej przekroi??e?? na p????, w??o??y??e?? pier??cionek do ??rodka i z???czy??e?? po????wki jab??ka ze sob?. Twoja dziewczyna odchyli??a ostro??nie po????wki jab??ka i zobaczy??a pier??cionek! Wra??enie piorunuj?ce! Zaraz powiedzia??e?? jej, ??e chcesz z ni? sp?dzi? reszt? ??ycia… S??owa same wtedy przychodz? i nie przejmuj si?, jak ci g??os b?dzie ??ama?? si? z przej?cia…Rodzice…A potem poznajecie ze sob? swoich rodzic??w…Szczero???, to podstawaOczywi??cie nie ma gotowej regu??ki na o??wiadczyny. To jest jeden z mo??liwych “scenariuszy”. Grunt, ??eby o??wiadczyny by??y szczere, p??yn?ce z wewn?trznego przekonania, ??e ta druga osoba jest t? jedyn?, z kt??r? chce si? sp?dzi? reszt? ??ycia.

Andrzej Graca

autor e-booka “6 ??yk??w pozytywnej energii”;

w??a??ciciel www.DamyRade.pl:

Prawdopodobnie Najbardziej Optymistyczne Strony W Polsce!


Artyku?? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#dawniej odrzucenie oświadczyn #odrzucenie oświadczyn dawniej #odrzucenie oświadczyn #dawniej odrzucenie oswiadczyn #Owiadczyny #oświadczyny wikipedia #odrzucenie oswiadczyn dawniej #dawne odrzucenie oświadczyn #zaręczyny wikipedia #dawniej:odrzucenie oświadczyn

Authors
Tags , ,

Related posts

Top