Martenica

Martenica (bu??g.: ???????????????) – bu??garski zwyczaj ??wi?towania 1 marca maj?cy swoje korzenie w roku 681, b?d?cym dat? ustanowienia pa??stwa Bu??garskiego. Samo s??owo martenica pochodzi od bu??garskiej nazwy marca (mart, bu??g. – ???????) i poza ??wi?tem oznacza tak??e rozdawane z tej okazji kolorowe ga??ganki.

Zgodnie z bu??garsk? tradycj?, marzec jest miesi?cem nadej??cia wiosny. Z tej okazji pierwszego dnia marca ma miejsce ludowe ??wi?to po???czone z symbolicznym po??egnaniem zimy i powitaniem wiosny.
Read More

hastagi na stronie:

#zwyczaje urodzinowe w polsce #bułgarskie święto powitania wiosny

Authors
Tags , , , , , , ,

Related posts

Top