Oczepiny tradycja czy zb?dny przymus?

Oczepiny tradycja czy zb?dny przymus?

Autorem artyku??u jest M-S-M

Oczepiny to bardzo dawny obrz?d zwany niegdy?? przebabinami, czepieniem czy te?? czepinami. Wedle tradycji zaczynamy je r??wno o p????nocy, gdy?? dok??adnie o tej godzinie Panna M??oda symbolicznie przechodzi ze stanu panie??skiego w zam???ny. Coraz cz???ciej obserwuje si? jednak tendencje odchodzenia od tej tradycji.

Raczej kojarzy si? ona z przymusem, czym?? zb?dnym wr?cz stresuj?cym kiedy np. nowa ??panna m??oda? musi ca??owa? nieznanego sobie ??pana m??odego?.

Ju?? niewiele par zdecydowanie chce je mie? na weselu, gdy?? niewiele pami?ta sk?d one si? wzi???y i co oznaczaj?. W dzisiejszym artykule przedstawiam tradycj? oczepin, wygl?d wsp????czesnych oczepin oraz przyk??adowe zabawy oczepinowe.

Oczepiny-tak czy nie?

Tak naprawd? wiele zale??y od charakteru przyj?cia. Je??eli tu?? po ??lubie Para M??oda wraz z zaproszonymi go???mi udaje si? na skromny pocz?stunek do restauracji, gdzie ta??ce i hulanki s? wykluczone, w??wczas mo??na w og??le zrezygnowa? z oczepin.

Ca??kiem inaczej jest w przypadku, kiedy przyj?cie weselne odbywa si? w lokalu z parkietem tanecznym i kt??remu przez ca??? noc przygrywa? b?dzie wynaj?ty zesp???? lub DJ.

Przebieg tradycyjnych oczepin

Na niekt??rych weselach wida? jednak ,??e oczepiny pozosta??y punktem kulminacyjnym. Panna M??oda i Pan M??ody rzucaj? swoje atrybuty, a zgromadzeni wok???? go??cie pr??buj? z??apa? welon lub muszk? (ewentualnie krawat). W pierwszej kolejno??ci to Panna M??oda rzuca za siebie welon. Wok???? pary, w rytm muzyki, ta??cz? zgromadzeni uczestnicy zabawy. Tradycja m??wi, ??e ta kt??ra z??apie welon, jako nast?pna p??jdzie za m???. Zamiast welonu panna m??oda mo??e rzuci?, np. stroik, bukiet lub kapelusz. Inny wariant zabawy to schowanie ozdoby z w??os??w panny m??odej, np. stroika, pod krzes??em, w klapie marynarki wodzireja, lub w bukiecie kwiat??w na weselnym stole. Wcze??niej nale??y poprosi? wszystkie panny, aby na chwil? opu??ci??y sal? zabaw. W trakcie, kiedy panny szukaj? przypinki, pozostali go??cie mog? wsp??lnie ??piewa?, aby unikn?? podpowiadania.

Po pannach, wok???? pary zbieraj? si? kawalerowie i zabawa wygl?da podobnie. W celu uatrakcyjnienia widowiska cz?sto wodzirej stosuje pewne triki, by zabawa by??a weselsza, np. panowie mog? ta??czy? w k????eczku w pozycji na kucka. Dodatkowo, aby wykluczy? celowo??? rzut??w m??odej pary, zas??ania si? im oczy opask?. R??wnie?? wyb??r nowego pana m??odego mo??e by? o wiele ciekawszy. Wszyscy kawalerowie powinni stan?? w kole. Pan m??ody z zawi?zanymi oczami podaje jednemu z nich swoj? muszk?. Mucha jest podawana kolejnym panom tyle razy, ile wynosi suma wieku pa??stwa m??odych. Ten, na kt??rego wypada ostatnia liczba wygrywa.

W ten spos??b wy??ania si? para zwyci?zc??w. Nowa Para M??oda mo??e potem wsp??lnie zata??czy? lub wzi?? udzia?? w konkursie (w zale??no??ci od ustalonego wcze??niej planu).

Wersja nowoczesna oczepin

Zwyczaj oczepin mo??e wygl?da? r????nie, a szczeg??lnie w wersji nowoczesnej, np: m??odzi przygotowuj? tyle karteczek, ile na weselu bawi si? kawaler??w i panien. Karteczki wk??adane s? do stu balon??w. Tylko dwie spo??r??d nich maj? napis: pan m??ody, panna m??oda. O p????nocy balony zawiesza si? na ??rodku sali. Zadaniem panien i kawaler??w jest odnalezienie dw??ch oznaczonych karteczek, kt??re umo??liwi? zdobycie welonu i muszki.

Mo??na wypr??bowa? jeszcze bardziej nietypow? metod?: pani m??oda i pan m??ody wchodz? na st???? ustawiony na ??rodku sali. Panny i kawalerowie ta??cz? wok???? m??odej pary. Na znak orkiestry najszybsza panna wskakuje na st???? i siada na kolanie m??odego, a najsprawniejszy kawaler na kolanach panny m??odej. Te osoby, kt??re pierwsze wykonaj? zadanie, zdob?d? trofeum w postaci welonu i muszki pa??stwa m??odych. Bardzo dobrze sprawdzaj? si? zabawy oczepinowe, kt??re odbywaj? si? w rytm muzyki, dlatego mo??ecie poprosi? panny o zata??czenie kankana ze wszystkimi wymy??lnymi figurami, np. szpagatem. Panom mo??na zaproponowa? zata??czenie “Jeziora ??ab?dziego”, oczywi??cie tak??e ze wszystkimi figurami.

Inna wersja-przygotowujemy dla ka??dej panienki i kawalera ma??y wierszyk. W??r??d tekst??w jeden ma oznajmia?, i?? dana panna, czy te?? kawaler zmieni? wkr??tce sw??j stan, reszta odchodzi??a “z kwitkiem”. Ponumerowane teksty dla panien doczepiamy do kwiatk??w, natomiast teksty dla kawaler??w do krawat??w. Gdy zabrzmi muzyka panny ta??cz? wok???? Panny M??odej, kt??ra nast?pnie rzuca za siebie kwiaty z za???czonymi tekstami, a “przysz??e ??ony” je ??api?. Analogicznie zabawa jest przeprowadzania dla kawaler??w. Osoba prowadz?ca zabaw? wywo??uje poszczeg??lnych uczestnik??w do odczytania zabawnych tekst??w.

Zako??czenie oczepin – podzi?kowania dla rodzic??w

Pi?knym zako??czeniem zabawy oczepinowej jest zorganizowanie podzi?kowa?? dla rodzic??w. Zazwyczaj jest za co dzi?kowa?. M??odzi cz?sto dzi?kuj? za wszystkie lata, kt??re sp?dzili z rodzicami, za trosk? i mi??o???, za wsparcie i za pomoc w zorganizowaniu ??lubu i wesela. Dla rodzic??w jest to jeden z najbardziej wzruszaj?cych moment??w dlatego podw??jnie postarajcie si?, aby wygl?da??o to pi?knie i dobierzcie w??a??ciwe s??owa. Pami?tajcie, ??e oni te?? bardzo prze??ywaj? wasze wesele. A ten moment szczeg??lnie. Powinni??cie te?? pomy??le? o obdarowaniu rodzic??w kwiatami lub drobnymi prezentami. Dope??nieniem podzi?kowa?? dla rodzic??w mo??e by? wsp??lny taniec: dwie pary rodzic??w i para ??lubna.

Przyk??adowe zabawy oczepinowe znajduj? si? w artykule Oczepiny

??ycz? udanej , pe??nej rado??ci zabawy weselnej.

www.organizatorzyimprez.pl

Artyku?? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Zapraszamy do podzielenia si? regionalnymi tradycjami, obrz?dami i zwyczajami z ca??ego ??wiata

DODAJ ZDJ?CIE,FILMY z YOUTUBE, CZYTAJ


zapraszamy do dodawania swoich do??wiadcze??, komentarzy, wa??ne jest przecie?? aby podzieli? swoimi do??wiadczeniami i skonsultowa? zach?camy serdecznie –

ps. przejd?? ni??ej do pola komentarzy i dodaj

JAK DODA? ZDJ?CIE? Aby dodawa? zdj?cie do komentarza nale??y wpisa?:

<img src=" http : // www .adrestwojejstrony.pl/nazwazdjecia.jpg">

W powy??szej formie udost?pniaj? linki wszystkie darmowe hostingi zdj?? np http://www.fotosik.pl/ czy http://www.garnek.pl/

Authors

Related posts

One Comment;

Comments are closed.

Top