Codzienne przyjemno??ci smakuj? lepiej z Lay??s

FANI LAY??S + XAWERY ??U?AWSKI =
NIEPOWTARZALNY SPOT MARKI

?? Premiera unikalnego spotu Lay??s
?? Po raz pierwszy marka skorzysta??a z idei crowdsourcingu* przy tworzeniu spotu reklamowego, zapraszaj?c swoich fan??w do pokazania, jak smakuj? codzienne przyjemno??ci z Lay??s

Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. ?? W dniu dzisiejszym o godzinie 11.00 na stronie www.lays.pl odb?dzie si? premiera wyj?tkowego spotu marki Lay??s, kt??ry zmontowa?? Xawery ??u??awski, znany polski re??yser i scenarzysta. Jest to niepowtarzalny spot, gdy?? do jego powstania przyczyni??o si? 135 re??yser??w ?? fan??w Lay??s, kt??rzy zdecydowali si? wzi?? udzia?? w organizowanym przez mark? konkursie ??Codzienne przyjemno??ci smakuj? lepiej z Lay??s?.

??Lay??s od dawna nawi?zuje dialog z konsumentami ?? jest to element naszej komunikacji. Do tej pory prosili??my ich o wsp????tworzenie smak??w chips??w, organizuj?c takie akcje, jak ?Wymy??l sw??j smak? czy ?Zosta?? jurorem?. Tym razem poszli??my o krok dalej ?? chcieli??my zrozumie?, jak konsumenci odczytuj? ide? ?Lepiej z Lay??s?. Poprosili??my wi?c ich, aby pokazali nam, co oznacza dla nich has??o ?Codzienne przyjemno??ci smakuj? lepiej z Lay??s? poprzez stworzenie 30-sekundowych film??w? ?? powiedzia??a Anna Bielecka-Bochenko, Senior Brand Manager Lay??s. ??Efekt akcji przeszed?? nasze naj??mielsze oczekiwania, nie tylko pod k?tem ilo??ci nades??anych film??w, ale przede wszystkim ich wysokiej jako??ci. Chcieliby??my gor?co podzi?kowa? naszym konsumentom za zaanga??owanie i zaufanie, jakim obdarzaj? mark? Lay??s i zaprosi? do obejrzenia naszego wsp??lnego dzie??a ?? jest naprawd? wyj?tkowe!? ?? doda??a Anna Bielecka-Bochenko.

Xawery ??u??awski po obejrzeniu nades??anych spot??w powiedzia??: ??Film??w przysz??o bardzo wiele, co bardzo mnie zaskoczy??o. Zobaczyli??my zar??wno filmy absolutnie amatorskie, jak i bardzo profesjonalne. Przyznam, ??e wi?kszo??? spot??w by??a intryguj?ca, to znaczy, ??e niekt??re wyr????nia??y si? odwag?, a inne na przyk??ad estetyk?. Wybieraj?c najlepszy spot, ocenia??em przede wszystkim pomys?? oraz czy film mnie uj???. Udzia?? w projekcie Lay??s by?? dla mnie ciekawym do??wiadczeniem?.

W grudniu 2013 roku marka Lay??s wraz z firm? MillionYou, najwi?ksz? w Polsce platform? crowdsourcingow? ???cz?c? talenty kreatywnych spo??eczno??ci z wiod?cymi markami, zaprosi??y konsument??w do udzia??u w niecodziennym konkursie polegaj?cym na stworzeniu film??w pokazuj?cych, ??e ??Codzienne przyjemno??ci smakuj? lepiej z Lay??s?. Z wybranych film??w nades??anych przez fan??w marki re??yser Xawery ??u??awski zmontowa?? spot, kt??ry zosta?? udost?pniony na stronie www.lays.pl, profilu Lay??s na Facebook www.facebook.com/Layspl oraz kanale marki na YouTube www.youtube.com/laysnews.
??Projekt Lay??s kr?ci?? si? wok???? wielu r????norodnych emocji, dlatego tworz?c spot chcia??em opowiedzie? histori?, kt??ra nie tylko trafi do grupy docelowej marki, ale jednocze??nie b?dzie pe??na ??ycia, szale??stwa i uczu?, kt??rymi podzielili si? z nami fani Lay??s w swoich filmach? ?? doda?? Xawery ??u??awski.
W ramach konkursu, kt??ry trwa?? od 17 grudnia 2013 roku do 19 stycznia 2014 roku, nades??ano 156 film??w, kt??re mo??na obejrze? na stronie www.millionyou.com/lays. Spo??r??d nich jury, w sk??ad kt??rego weszli Xawery ??u??awski oraz przedstawiciele Lay??s i MillionYou, wybrali najlepszy film oraz a?? 11 wyr????nili nagrodami. Dodatkowo tak??e konsumenci wybrali trzy, wed??ug nich najciekawsze filmy, kt??re zosta??y uhonorowane nagrodami publiczno??ci.

* S??owo crowdsourcing to neologizm powsta??y z po???czenia angielskich wyraz??w ??crowd? (t??um) i ??outsourcing? (korzystanie
z zasob??w zewn?trznych). Proces ten wywodzi si? z sektora otwartej innowacji i opisuje outsourcing zada?? i proces??w tw??rczych do u??ytkownik??w Internetu. Na ca??ym ??wiecie crowdsourcing znalaz?? ju?? zastosowanie m.in. przy budowie miast, tworzeniu prawa
i posuwaniu do przodu zaawansowanych bada?? medycznych.

Kadry ze spotow Lay's 01-001-2014-04-23 _ 17_40_30-75

Kadry ze spotow Lay's 02-002-2014-04-23 _ 17_40_30-75

Kadry ze spotow Lay's 03-003-2014-04-23 _ 17_40_30-75

Kadry ze spotow Lay's 04-004-2014-04-23 _ 17_40_30-75

Kadry ze spotow Lay's 05-005-2014-04-23 _ 17_40_30-75

Kadry ze spotow Lay's 06-006-2014-04-23 _ 17_40_30-75

Kadry ze spotow Lay's 07-007-2014-04-23 _ 17_40_30-75

Kadry ze spotow Lay's 08-008-2014-04-23 _ 17_40_30-75

Kadry ze spotow Lay's 09-009-2014-04-23 _ 17_40_30-75

Kadry ze spotow Lay's 10-010-2014-04-23 _ 17_40_30-75

________________________________________
O firmie PepsiCo
PepsiCo jest ??wiatowym liderem w produkcji artyku????w spo??ywczych i napoj??w ze ??redniorocznym przychodem netto si?gaj?cym nawet 65 mld dolar??w. W swoim globalnym portfolio PepsiCo posiada 22 r????ne linie produkt??w,
z kt??rych ka??dy generuje w ci?gu roku sprzeda?? detaliczn? na poziomie ponad miliarda dolar??w. Nasze g????wne przedsi?biorstwa ?? Quaker, Tropicana, Gatorade, Frito-Lay oraz Pepsi-Cola ?? wytwarzaj? r??wnie?? setki innych po??ywnych, smacznych artyku????w ??ywno??ciowych i napoj??w, kt??re s? uwielbiane przez konsument??w na ca??ym ??wiecie. Wszystkich pracownik??w PepsiCo ???czy wyj?tkowe zaanga??owanie w sprawy zr??wnowa??onego rozwoju. Realizuj?c has??o ??Performance with Purpose?, staramy si? oferowa? szeroki wyb??r wysokiej jako??ci produkt??w, ograniczaj?c przy tym wp??yw na ??rodowisko naturalne, redukuj?c zu??ycie wody, energii oraz ilo??? opakowa??,
a tak??e zapewniaj?c znakomite warunki pracy naszym wsp????pracownikom, szanuj?c, wspieraj?c i inwestuj?c
w rozw??j spo??eczno??ci lokalnych, gdzie dzia??amy.

Wi?cej informacji nt. PepsiCo jest dost?pnych na globalnej stronie pod adresem www.pepsico.com oraz na polskiej stronie firmy www.pepsicopoland.com.

Authors
Top