Polskie tradycje weselne

Polskie tradycje weselne

Autorem artyku??u jest Jolanta Valentin

Polskie tradycje weselne.

Czy znasz polskie zwyczaje weselne?
Przygotowuj?c si? do wesela warto pozna? dawne zwyczaje. Cz?sto chocia?? w zmienionej formie s? one nadal obecne w polskich weselach.

Przegl?d tradycji rozpoczniemy od miejsc spotka?? m??odzie??y. Poniewa?? z uwagi na podzia?? r??l inaczej przebiega??o wychowanie ch??opc??w i dziewczynek, m??odzie?? nie mia??a zbyt wiele mo??liwo??ci na poznanie si?. Spotkania odbywa??y si? podczas prz?dek, w czasie ch??odnych miesi?cy. Spotkania te odbywa??y si? w najwi?kszym domu we wsi. Dziewczyny przynosi??y rob??tki r?czne, prz?d??y we??n?. W czasie tych spotka?? ??piewano, ta??czono, bajano. Takie spotkania pami?taj? jeszcze co poniekt??rzy nasi dziadkowie.

Innymi okazjami do spotka?? m??odzie??y by??y: jarmarki, ??wi?ta, we dworach organizowano kuligi.

To, ??e w danym domu mieszka dzwieczyna lub ch??opak gotowy do ??eniaczki obwieszczano innym poprzez:
– malowanie okiennic, p??ot??w i ??cian dom??w na niebiesko,
– wieszanie wie??ca ?? symbolu panie??stwa.
Panny na wydaniu dba??y o to, by mie? ??adny ogr??dek. Przygotowywa??y sobie w ten spos??b kwiaty do wianka.
W kojarzeniu par pomaga??a najbli??sza rodzina i chrzestni.

Wa??na by??a te?? rola swat??w, ktorzy czynili pierwsze rozeznania w sprawach maj?tkowych, potem wraz z kawalerem i jego ojcem wyruszali do domu panny. Decyduj?ce zdanie o przyj?ciu b?d?? nie zalotnika mia?? ojciec panny m??odej. Je??eli ojciec przyj??? zaloty m??odzie??ca, dopiero w??wczas zainteresowana mog??a wyrazi? swoj? opini?.

Zar?czyny, zr?kowiny zwane te?? zm??winami pocz?tkowo odbywa??y sie w gronie najbli??szej rodziny, z czasem przybra??y bogatsz? posta?. Do domu panny m??odej szed?? poch??d. Na jego przodzie kawaler, potem rodzice, muzykanci, s?siedzi, swat ze swatkom. M??ody przynosi?? gorza??k? i chleb. Przed pocz?stunkiem, kt??ry czeka?? w domu panny, m??odzi maczali chleb w soli i jedli. Przysz??y satrosta weselny wi?za?? r?ce m??odych szarf? lub chustk?. Od oko??o XVI w. w??r??d szlachty rozpowszechni??y si? pier??cionki. Czasem kawaler musia?? wykupi? wieniec panny.

Do polskich tradycji weselnych nale??a??o te?? odpowiednie zapraszanie go??ci. Go??ci starszych, wa??niejszych zapraszano osobi??cie. Innych zapraszali wybrani dru??bowie. Zapraszaniu towarzyszyli muzycy oraz pocz?stunek.

Tradycja dzisiejszego wieczoru kawalerskiego i panie??skiego (zwanego wcze??niej rozplecinami, warkoczem) jest d??uga. Ropleciny odbywa??y si? w noc przed weselem. Do domu panny m??odej przybywa?? orszak ze starost? weselnym, dru??b?, swatami, na kt??rego czele by?? wodzirej z r??zg?. Czekaj?ce druhny ozdabia??y kwiatami warkocz panny m??odej. Jeden z m???czyzn ??ci?ga?? chust? pod, kt??r? skrywa?? si? bogato przystrojony warkocz i rozplata?? go wyjmuj?c ozdoby.

Pan m??ody ??egna?? w tym samym czasie swoich przyjaci????, kawaler??w. W tym po??egnaniu nie bra??y udzia??u kobiety.

Rano pan m??ody pojawia?? si? przed domem swojej wybranki. Odkupywa?? r??zg?. Kiedy panna m??oda po??egna??a si? z rodzin? wskakiwano na umajony (udekorowany) w??z.

Polska tradycja weselna to huczne, d??ugotrwaj?ce wesela. Bez wzgledu na pochodzenie ka??dy ojciec chcia?? godnie wyda? c??rk? za m???. Do wesela przygotowywano si? od miesi?cy. Rodzina pana m??odego zbiera??a pieni?dze na trunki i muzykant??w. Rodzina panny na wystawne przyj?cie. Zabawa na weselu i poprawinach mog??a trwa? do tygodnia czasu.

Orszak jad?cy z ko??cio??a zatrzymywany by?? szlabanem zrobionym z ga???zi, kwiat??w, s??omy. Za przejazd trzeba by??o zap??aci? gorza??k?, s??odyczami, drobn? kwot?.

Rodzice witali par? m??od? chlebem i sol?. M??odzi musieli obej??? z nim wn?trze domu. Dopiero wtedy mogli wej??? do ??rodka go??cie. Uczt? rozpoczynano od obiadu.

Pann? m??od? czeka?? bia??y wieniec ?? obowi?zek zata??czenia z ka??dym go??ciem. Za co ten ofiarowywa?? zadatek.

O p????nocy czas by?? na tradycyjne oczepiny. Pannie m??odej ??cinano, b?d?? skracano w??osy. Zamiast wianka dostawa??a czepiec na g??ow? ?? symbol zam???nej kobiety. Oczepinom towarzyszy??y te?? zabawy, ??arty, przekomarzania.

Po oczepinach nast?powa??y przenosiny ?? wraz z ??on? przewo??ono do domu m???a ca??y jej posag. Te??ciowa czeka??a na m??od? m???atk? z chlebem. Pan m??ody wnosi?? j? przez pr??g. Czasami te?? wnoszono j? na skrzyni posagowej, na pierzynie, albo na krze??le.

Zwyczaje zosta??y opisane na podstawie ksi???ki: Ksi?ga tradycji. Zwyczaje w polskim domu. Wydawnictwo Publicat , Autorki: R. Hry??-Ku??mierek, Z. ??liwa, J. ?agoda, M. ?agoda-Marciniak, A. Gotowiec, E. Aszkiewicz

Jolanta Valentin http://organizacjawesel.info

Artyku?? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#zapomniane polskie tradycje

Authors

Related posts

Top