Zwyczaj dawania prezent??w

Kt???? nie lubi dostawa? prezent??w. S? jednak takie osoby, kt??re nie lubi? ich dostawa?. Dlaczego? Ka??dy mo??e mie? inne powody, jednak cz?sto spotykany to taki, ??e dana osoba nie lubi zobowi?za??. A prezent to zobowi?zanie. Dla niekt??rych os??b. Dlatego te??, najlepiej z prezentami czuj? si? dzieci, zw??aszcza wtedy, kiedy dostan? je od ??wi?tego Miko??aja.

Dziecko nie my??li o tym, ??e je??li kto?? mu co?? kupi??, to ono musi odp??aci? si? tym samym. Poza tym, ka??de dziecko wie, ??e ??wi?ty Miko??aj ma pod dostatkiem wszystkiego. W ko??cu to ona kupuje te wszystkie prezenty, a je??li ich nie kupuje, to ma prywatna fabryk? zabawek, a je??li nie ma fabryki zabawek, to te prezenty wyczarowuje, a wi?c tak czy siak mo??e sobie wyczarowa? to i owo.

A Miko??aj to taki niebogaty cz??owiek. Jednak jaki pi?kny zwyczaj zapocz?tkowa??. Zwyczaj dawania prezent??w w??a??nie w ??wi?to Miko??aja, czyli 6 grudnia, jest rozpowszechniony na ca??ym ??wiecie. Je??li nie za?? 6 grudnia, to gwiazdka lu nowy rok. Ka??dy z tych termin??w jest dobry na prezent od Miko??aja. Niekt??rzy szcz???ciarze dostaj? prezent dwa razy: pierwszy raz od Miko??aja, 6 grudnia, a potem drugi raz, zn??w od Miko??aja lub po prostu na gwiazdk? od rodzic??w i innych cz??onk??w z rodziny. Bardzo mi??y jest zwyczaj wzajemnego obdarowywania si? prezentami, kiedy ka??dy dla ka??dego przygotuje co?? chocia??by najbardziej skromnego.
mks

hastagi na stronie:

#kiedy prezenty na zająca #zwyczaj dawania prezentów #tradycja dawania prezentów

Authors
Tags , , , ,

Related posts

Top