??migus-dyngus czy Egg hunt

??migus-dyngus czy Egg hunt

Polskie dzieci najcz???ciej kojarz? Wielkanoc z malowaniem pisanek, kolorowym mazurkiem i lanym poniedzia??kiem. Chocia?? zabawa szukania s??odko??ci w wiosennym ogrodzie nie jest a?? tak popularna w naszych domach, warto aby maluchy poznawa??y wszystkie ciekawe zwyczaje, nawet te przywiezione z ??zagranicy?.

W ??wi?ta ch?tniej ni?? na co dzie?? kultywujemy regionalne i narodowe tradycje. Jednak obywatelstwo europejskie oraz otwarte granice sprawiaj?, ??e do naszego kraju przenikaj? obce zwyczaje. Odkrywanie ich pozwala nam unikn?? kulturowych nieporozumie??. Sprawia tak??e, ??e stajemy si? bardziej otwarci na ??wiat. Cechy te, nale??y kszta??towa? ju?? od najm??odszych lat.

Lekcje tematyczne

Okazj? do poznawania zwyczaj??w panuj?cych w innych krajach s? m.in. zaj?cia j?zykowe. Lekcje te zaspokajaj? w dzieciach naturaln? ch?? odkrywania tajemnic ??wiata. Maluchy w pocz?tkowych etapach rozwoju s? szczeg??lnie otwarte na wszystko to, co nowe i inne. Ch?tnie wi?c bior? udzia?? w warsztatach, na kt??rych poznaj? obce tradycje. Ich najwi?ksz? ciekawo??? budzi spos??b, w jaki ??wi?ta wielkanocne sp?dzaj? r??wie??nicy w r????nych zak?tkach ??wiata. Dzi?ki tej wiedzy, w przysz??o??ci nie maj? problemu z odnalezieniem si? w nowym ??rodowisku, s? bardziej pewne siebie i ??atwiej nawi?zuj? relacje z innymi lud??mi.

Warto zaznaczy?, ??e znajomo??? obcego j?zyka nie wystarczy naszemu dziecku do tego, aby w przysz??o??ci mog??o korzysta? z ofert uczelni mi?dzynarodowych.. ?? Edukacja j?zykowa powinna uwra??liwia? maluchy na r????norodno??? mentaln? wyst?puj?c? na ??wiecie. Co wi?cej poprzez dodanie do programu nauczania dodatkowych temat??w kszta??tujemy w dzieciach umiej?tno??? praktycznego zastosowania obcego s??ownictwa ?? m??wi Agnieszka Godlewska ?? Wawrzyniak, nauczyciel w Centrum Helen Doron Elary English.

Na tropie ??akoci, czyli ??Egg Hunt?

Do program??w nauczania coraz cz???ciej wprowadza si? zagadnienie wielokulturowo??ci. Pokazanie dzieciom jak obchodzone s? ??wi?ta wielkanocne np. w Wielkiej Brytanii pozwala im na g???bsze poznanie angloj?zycznego ??wiata. Jest to nie tylko okazja do nabycia og??lnej wiedzy, ale tak??e uczenia si? nowego s??ownictwa. Zaj?cia tematyczne cz?sto po???czone s? z warsztatami ??art and crafts ? ?? czyli tw??rczo??ci plastycznej oraz technicznej. Z kolorowych papier??w i tektury dzieci wykonuj? wielkanocne koszyczki, kurczaki lub zaj?czki, maluj? r??wnie?? pisanki. Po???czenie obcego s??owa z jego wizualnym znaczeniem u??atwia natomiast maluchom utrwalenie zdobytej wiedzy.
?? Podczas zaj?? tematycznych dzieci mog? przedstawi? w??asne opinie na dany temat. Scenariusze lekcji opracowywane s? w taki spos??b, by stworzy? jak najwi?cej powod??w do rozm??w i dyskusji. Dzi?ki temu, maluchy ucz? si? wyra??ania siebie i swoich pogl?d??w w obcym j?zyku ?? dodaje Agnieszka Godlewska ?? Wawrzyniak, nauczyciel w Centrum Helen Doron Early English.
Rozmowy o ??wi?tecznych zwyczajach innych kraj??w pozwalaj? dziecku zrozumie? dlaczego ludzie r????ni? si? mi?dzy sob?. Po???czenie nauki i zabawy w kontek??cie wielokulturowo??ci uczy ich tolerancji i zapobiega przed stereotypowym pojmowaniu ??wiata.

Helen Doron Early English to mi?dzynarodowa sie? szk???? j?zykowych obecna w ponad 30 krajach ??wiata. Nauczanie w Centrach HDEE oparte jest na naturalnej metodzie nauki opracowanej przez brytyjsk? lingwistk? ?? Helen Doron. Bazuje na 10 nast?puj?cych po sobie kursach, przeznaczonych dla dzieci od 3. miesi?ca ??ycia do 14 lat. Program umo??liwia kontakt z j?zykiem angielskim 14 razy w tygodniu oraz udzia?? w og??lnorozwojowych zaj?ciach w ma??ej grupie r??wie??niczej. Uczniowie poznaj? od 250 do 1700 s????w rocznie. Obecnie w Polsce znajduje si? 180 szk????. Wi?cej informacji znajduje si? na stronie: www.helendoron.pl

hastagi na stronie:

#yhs-ddc_bd #zwyczaje wielkonocne

Authors

Related posts

Top