Szabat

Szabat (szabas, sabat, sobota) – w judaizmie i tradycji chrze??cija??skiej, ostatni (si??dmy) dzie?? ka??dego tygodnia. W judaizmie i niekt??rych ko??cio??ach chrze??cija??skich (adwenty??ci, cz???? zielono??wi?tkowc??w i niekt??rych wsp??lnot protestanckich) obchodzony jako dzie?? ??wi?ty – na pami?tk? biblijnego aktu stworzenia.

W dniu tym ??ydzi, wyznawcy judaizmu, maj? obowi?zek zaprzestania wi?kszo??ci codziennych obowi?zk??w, opr??cz tych absolutnie niezb?dnych do prze??ycia. Zakazana jest wi?c wszelka praca zarobkowa, sprz?tanie, gotowanie i podr????owanie na wi?ksze odleg??o??ci. Nie wolno te?? w tym czasie nak??ania? innych ludzi do wykonywania tych obowi?zk??w zar??wno po??rednio, jak i bezpo??rednio. Powoduje to, ??e w czasie szabatu obowi?zuje zakaz korzystania z pr?du (bo w elektrowniach pracuj? ludzie), z komunikacji publicznej, bank??w, taks??wek, robienia zakup??w, telefonowania itp. Tak surowa interpretacja obowi?zuje jednak tylko we wsp??lnotach ortodoksyjnych ??yd??w.

Szabat jest dniem zadumy, spokoju, modlitwy, wsp??lnego sp?dzania czasu w gronie najbli??szych, oraz – co najwa??niejsze – dniem oczekiwania na nadej??cie mesjasza. Zgodnie z wierzeniami mesjasz nadejdzie, gdy w kt??ry?? szabat ani jeden ??yd nie z??amie ??adnego z zakaz??w szabasowych. Jest to oczywi??cie bardzo ma??o prawdopodobne, jednak pobo??ni ??ydzi staraj? si? ze wszystkich si?? aby to nie oni byli tymi, kt??rzy “popsuli” szabat.

Szabat zaczyna si? o zmierzchu w pi?tek i trwa do zmierzchu w sobot?, jego godziny s? wi?c ruchome i zale??? od pory roku. Tradycyjnie w pi?tek przed zmierzchem zaczyna si? uroczyste nabo??e??stwo pi?tkowe w ka??dej synagodze, po kt??rym wraca si? do domu na wieczerz? szabasow?. W sobot? je si? uroczysty, ale zimny obiad, po czym sp?dza si? czas na modlitwach lub nauczaniu w synagodze.

?r??d??o: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#wielkanoc w judaizmie

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top