Od szczypty soli po lukrowane baby. Wielkanocne zwyczaje bez tajemnic

Warszawa, 16 kwietnia 2019 r.
Informacja prasowa

Od szczypty soli po lukrowane baby. Wielkanocne zwyczaje bez tajemnic

Jak przysta??o na uroczysto??? w samym sercu wiosny, Wielkanoc to czas przemian. Zar??wno ludzie, jak i otaczaj?ca ich przyroda nie tylko budz? si? do ??ycia po d??ugiej zimie, ale s? ju?? w pe??nej mobilizacji do dzia??ania. Podczas gdy powietrze wype??nia szum pracowitych owad??w i ??piew ptak??w, my uwijamy si?, by na naszych ??wi?tecznych sto??ach niczego nie zabrak??o. W rezultacie wielkanocn? atmosfer? opisa? mo??na jednym s??owem: obfito???. Alleluja!

Zacznijmy ab ovo, czyli od jaja. Wydawa? by si? mog??o, ??e w okresie wielkanocnym jajka s? po prostu wszechobecne. W postaci kolorowych pisanek zdobi? sklepowe p????ki i witryny, w hurtowych ilo??ciach wyst?puj? w ??wi?tecznych przepisach, no i oczywi??cie?? wyskakuj? z lod??wki. Trudno uwierzy?, ??e kiedy?? jajka darzono jeszcze wi?kszym szacunkiem i zainteresowaniem! W dawnych czasach by??y one nie tylko symbolem pocz?tku, ale tak??e gwarancj? powodzenia nowych inicjatyw. Wiele s??ynnych budowli, jak na przyk??ad Ko??ci???? Mariacki, kryje w swoich fundamentach szcz???liwy amulet w postaci jajka. Wmurowane w ??ciany mia??o uchroni? budynek przed nieszcz???ciem. Przy pomocy jajka odczarowywano tak??e domostwa, stodo??y oraz zamieszkuj?ce je zwierz?ta.
Cho? ju?? nie zaklinamy w ten spos??b dobrego losu, jajka wci??? pe??ni? bardzo wa??n? rol? podczas obchod??w Wielkanocy. Zachowa??y status symbolu odrodzenia, a co za tym idzie ?? najwa??niejszego sk??adnika tzw. ??wi?conki. Poza nimi znajduje si? w niej kilka innych produkt??w, kt??re maj? ogromne znaczenie symboliczne. ??adna cz???? ??wi?conki nie trafi??a do koszyczka przez przypadek i ??adna nie mo??e si? zmarnowa?!

Koszyczek pe??en symboli

Poza misternie ozdobionym jajeczkiem, w ka??dym koszyczku musi znale??? si? kawa??ek pieczywa. To oczywi??cie ??chleb powszedni? ?? symbol wszystkiego, co niezast?pione. Jednak nie samym chlebem cz??owiek ??yje! Aby ??wi?conka zapewni??a wszystkim domownikom powodzenie, obok skromnego pieczywa musi si? w nim znale??? kawa??ek pysznego, dro??d??owego ciasta. Taki wypiek to symbol talentu i pracy kucharzy i kucharek, kt??rzy os??adzaj? swoim bliskim ??ycie na co dzie??. Wyj?tkowy charakter ??wi?t podkre??limy, umieszczaj?c w koszyczku tak??e produkty, kt??re dawniej rzadko go??ci??y na stole. Kawa??ek kie??basy lub w?dliny, a tak??e mas??o i ser, cho? nie nale??? ju?? do towar??w luksusowych, wci??? stanowi? wielkanocny symbol dostatku i rado??ci z zako??czenia postu. W koszyczku nie mo??e zabrakn?? tak??e przypraw. S??l, pieprz czy chrzan to nie tylko idealny dodatek do wielkanocnego ??niadania. To tak??e dawne symbole oczyszczenia, a nawet ?? jak w przypadku chrzanu ?? naturalny suplement diety u??atwiaj?cy trawienie.

Czas spotka?? i dzielenia si? rado??ci? i?? s??odko??ci?

Cho? sk??ad koszyczka ze ????wi?conym? od lat pozostaje ten sam, zmieni?? si? spos??b pozyskiwania wielkanocnego b??ogos??awie??stwa. Wsp????czesne koszyczki cz?sto zawieraj? symboliczne ilo??ci sk??adnik??w. S? na tyle kompaktowe, by w poranny spacer do ko??cio??a zabra? je mogli nawet najm??odsi cz??onkowie rodziny. Nasi przodkowie traktowali ??wi?cone ??niadanie du??o bardziej dos??ownie! Ilo??? jedzenia, kt??re bogaci dworzanie szykowali do po??wi?cenia, uniemo??liwia??a jakikolwiek transport i zmusza??a duchownych, by to oni podr????owali po okolicy z zapasem ??wi?conej wody. To naszym hojnym przodkom zawdzi?czamy tradycj? wsp??lnego sto??owania, wzajemnych odwiedzin oraz pokazywania ??czym chata bogata?! Warto p??j??? za ich przyk??adem i sp?dzi? ten wyj?tkowy czas nie tylko z najbli??sz? rodzin?, ale wszystkimi, kt??rzy sprawiaj?, ??e czujemy si? dobrze ?? nie tylko od ??wi?ta. Aby ??atwiej by??o si? dzieli? wielkanocn? rado??ci?, proponujemy wymieni? tradycyjn? dro??d??ow? bab? na smakowite mini-babeczki. Ten uroczy, lukrowany przysmak b?dzie pi?knie prezentowa?? si? w koszyczku, a rozbrajaj?co ??atwy przepis od ekspert??w marki Delecta nak??oni do wypiek??w nawet pocz?tkuj?cego domowego cukiernika.

Minibabeczki dro??d??owe z lukrem i cukrem pomara??czowym
Sk??adniki:
Ciasto:
?? 1 opakowanie ciasta dro??d??owego Delecta
?? 3 jaja
?? 300 ml mleka
?? 100 g margaryny
Lukier:
?? 100 g cukru pudru
?? 1 ??y??ka soku z cytryny
?? 1 opakowanie cukru ze sk??rk? pomara??czow? Delecta
Na pocz?tku w garnku podgrzewamy mleko i margaryn?, a?? do rozpuszczenia. Gotowy roztw??r studzimy do momentu, a?? b?dzie letni. Nast?pnie, do wysokiego naczynia wsypujemy mieszank? do wypieku domowego ciasta dro??d??owego Delecta, dodajemy jaja i stopniowo wlewamy mleko z margaryn?. Ca??o??? miksujemy oko??o 5 minut. Gotow? mas? przek??adamy do form na mini-babeczki i odstawiamy w ciep??e miejsce do wyro??ni?cia na oko??o 30 minut. Po tym czasie wstawiamy babeczki do zimnego piekarnika i pieczemy w temperaturze 180°C (bez termoobiegu) oko??o 30 minut. Jednocze??nie sprawdzamy patyczkiem, czy ciasto jest gotowe. Cukier puder i sok z cytryny podgrzewamy do uzyskania lukru, kt??rym polewamy wystudzone babeczki. Wierzch babeczek posypujemy cukrem pomara??czowym. Smacznego!

Dodatkowe informacje:

Delecta to marka spo??ywcza z wieloletni? tradycj?, ciesz?ca si? zaufaniem konsument??w, ceniona za szczero???, autentyczno??? i wysok? jako??? oferowanych produkt??w. Cho? firma w tym roku obchodzi 25-lecie swojego istnienia, to jej tradycja si?ga a?? 1816 roku. Marka oferuje konsumentom szeroki wyb??r deser??w, mieszanek, przypraw oraz dodatk??w do domowego wypieku ciast. W portfelu producenta znale??? mo??na r??wnie?? mark? Anatol ?? niskoprzetworzon?, zbo??ow? kaw? ekspresow? w saszetkach, a tak??e zupy w proszku, w tradycyjnych polskich smakach. Firma stale rozszerza sw??j asortyment, dopasowuj?c go do dynamicznie zmieniaj?cych si? upodoba?? klient??w. Dba??o??? o doskona??y smak oraz czysty sk??ad, to motto, przy??wiecaj?ce wszystkim produktom marki. Delecta od 2015 roku wchodzi w sk??ad grupy kapita??owej Bakalland.
Wi?cej informacji na stronie: www.delecta.pl
Ciekawe przepisy na ciasta i desery mo??na znale??? tutaj: www.delektujemy.pl

Authors
Tags

Related posts

Top