Wielkanocny wyjazd? Wyjd?? poza utarte szlaki i odwied?? Szczawnic?

Wielkanocny wyjazd? Wyjd?? poza utarte szlaki i odwied?? Szczawnic?

Polacy s? narodem przywi?zanym do tradycji. ??wi?ta to czas rodzinnych spotka??. Jednak coraz wi?cej os??b postanawia sp?dza? je inaczej ni?? przy domowym stole, zamiast tego wybieraj?c wsp??lny wyjazd i aktywny wypoczynek. Najwi?kszym wyzwaniem przy tego typu urlopach jest wyb??r miejsca, kt??re zapewni rozrywk? i odpoczynek dla ka??dego cz??onka rodziny. Takim miejscem jest z pewno??ci? Uzdrowisko Szczawnica ?? stolica Pienin.

Dlaczego warto wybra? si? w Pieniny? Przede wszystkim dla niesamowitych widok??w i kontaktu z wci??? niezadeptan? przez turyst??w przyrod?. O ile w Tatrach na najpopularniejszych szlakach trzeba sta? w d??ugich kolejkach, w Pieninach wci??? s? miejsca, gdzie w samotno??ci mo??na podziwia? majestatyczny krajobraz. ??cie??ki Pieni??skiego Parku Narodowego, W?w??z Homole, wodospad Zaskalnik, a tak??e g??rskie szczyty ?? Sokolica i Trzy Korony, to obowi?zkowe punkty dla wszystkich chc?cych poczu? g???boki kontakt z natur?. Pieni??skie szlaki s? r??wnie?? doceniane przez rowerzyst??w i biegaczy.

Rozrywk? dla ca??ej rodziny, kt??rej nie mo??na przegapi? b?d?c w Szczawnicy, jest sp??yw flisack? ??odzi? wodami Dunajca. Na turyst??w w pobliskich Jaworkach czeka za?? Stadnina Rajd, oferuj?ca wycieczki konne, w czasie kt??rych mo??na podziwia? pi?kno rezerwatu przyrody z innej perspektywy.

Po g??rskich przygodach wypoczynek warto kontynuowa? w kameralnym Uzdrowisku Szczawnica, kt??remu rewitalizacja przywraca jego pierwotny charakter, przywodz?cy na my??l alpejskie miejscowo??ci. Idylliczny klimat nie oznacza jednak, ??e jest to senne miasteczko. Uzdrowisko zapewnia swoim go??ciom szereg aktywno??ci dostosowanych do wszystkich grup wiekowych. Nie inaczej jest podczas ??wi?t Wielkiej Nocy ?? w Wielk? Sobot? na wsp??lne sp?dzanie rodzinnego czasu zaprasza Dworek Go??cinny. Dzieci mog? wzi?? tam udzia?? w poszukiwaniach wielkanocnych jaj, a dla starszych go??ci kino w Dworku oferuje pokaz koncertu muzyki filmowej ??Hans Zimmer Live in Prague? oraz filmu “Mi??o??? i Mi??osierdzie”.

Specjaln? wielkanocn? ofert? przygotowa??a r??wnie?? Cafe Helenka po??o??ona w samym centrum Szczawnicy.
?? Dbamy o go??ci w ka??dym wieku i stale przygotowujemy nowe propozycje sezonowe. Poza nowymi pozycjami w karcie, zapewniamy turystom i mieszka??com Szczawnicy zr????nicowane aktywno??ci. W okresie ??wi?tecznym Cafe Helenka przygotowa??a si? na wizyt? najm??odszych. Wraz z animatorami mog? malowa? pisanki, podczas gdy ich rodzice b?d? delektowa? si? spokojem nad fili??ank? kawy ?? m??wi Piotr Salamon, manager Cafe Helenka.

Chc?c celebrowa? Wielkanocn? msz?, warto odwiedzi? neogotycki ko??ci???? pod wezwaniem ??w. Wojciecha lub zabytkow? drewnian? kaplic? na Seweryn??wce po??o??on? w urokliwym lesie nieopodal.

W II dzie?? ??wi?t, zwany Lanym Poniedzia??kiem, dla najm??odszych zostanie wy??wietlona bajka w Jazz Barze, kt??ry stanowi cz???? Dworku Go??cinnego. Kucharze r??wnie?? tam przygotowali specjalne rodzinne menu. Wiecz??r nale??y za?? do doros??ych ?? w Willi Marcie odb?dzie si? wieczorek taneczny, a w Piwnicy Zb??jnickiej koncert na ??ywo kapeli g??ralskiej.

Gdzie nocowa? w Szczawnicy? Dobr? propozycj? dla rodzic??w z dzie?mi jest Hotel Nawigator ***, kt??ry posiada du??? bawialni? i wszystkie udogodnienia niezb?dne dla rodziny. Pytanie tylko czy dzieci po aktywnym dniu b?d? mia??y jeszcze si??y na zabaw?.

___________________________________________________________________
Grupa Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica nawi?zuje do idei prze??wiecaj?cych modernizatorowi Uzdrowiska ?? hr. Adamowi Stadnickiemu, przodkowi dzisiejszych w??a??cicieli Grupy, rodziny Ma??kowskich. Ich ambicj? jest stworzenie w Szczawnicy kurortu z pe??n? ofert? Wellness & Medical SPA, a tak??e z bogatym zapleczem kulturalnym, restauracjami i hotelami o najwy??szym standardzie us??ug.

Dzia??alno??? Grupy koncentruje si? na sektorze hotelarskim, gastronomicznym oraz turystycznym. Istotne znaczenie dla firmy ma r??wnie?? szeroka aktywno??? w zakresie mecenatu sztuki oraz rozwoju kultury, a tak??e wspieranie i promocja regionalnego dziedzictwa. Ponadto Grupa bierze aktywny udzia?? w rewitalizacji miasta jako kurortu.

Authors
Tags

Related posts

Top